Verwijder achtergrond

Het departement Economic Research van ING België

Hetdepartement Economic Research van ING België is een team van 4 economen onderleiding van Peter Vanden Houte die deel uitmaken van het internationaleonderzoeksnetwerk van ING Groep. Dit netwerk verzamelt en coördineert deeconomen van ING wereldwijd onder leiding van Mark Cliffe, Chief Economist vanING Groep.

Derol van het departement is om ING en haar klanten te voorzien van studies overde economische en financiële omgeving. Elke econoom specialiseert zich in éénof meerdere landen en onderzoeksdomeinen. Zo wordt de analyse van de eurolandenaangestuurd vanuit Brussel door Peter Vanden Houte, Chief Eurozone Economist.Met deze analyses draagt elke econoom bij tot de uitwerking van de globalemacro-economische vooruitzichten, die maandelijks worden bijgesteld. Ditscenario vormt het onderwerp van de publicatie Monthly Economic Update, die inBelgië in het Frans en in het Nederlands wordt samengevat. Met deze analyseskan ING een antwoord formuleren op alle actualiteitsvragen over economischeontwikkelingen wereldwijd en beschikt ze over een onafhankelijke analyse voorhaar strategie. Zo kan de bank ook beter haar eigen klanten adviseren.

InBelgië, een belangrijke thuismarkt voor ING, hebben de economen specifiekecompetenties ontwikkeld voor de Belgische markt. Die blijken doorheenverschillende publicaties, zoals de BeleggersBarometer en de ING Focus. Naastde landenspecialisaties werken de Belgische economen dus rond de analyse vanhet economisch beleid, de arbeidsmarkt of de huizenmarkt en rond het spaar- enconsumptiegedrag van de Belgen. Het merendeel van deze publicaties isbeschikbaar op deze website en worden regelmatig opgepikt door de pers.

Deze tabel geeft de samenstelling weer van hetinternationale team van economen van ING Groep.

Follow ING on