Verwijder achtergrond
  • Home
  • Press room
  • ING International Survey: kerstbudget van de Belg 40 euro lager dan vorig jaar

ING International Survey: kerstbudget van de Belg 40 euro lager dan vorig jaar

De ING International Survey (1)  heeft consumenten in 15 landen ondervraagd over hun budget voor Kerstmis en over hun goede financiële voornemens (zie de internationale studie in het Engels onderaan).

Ziehier de belangrijkste resultaten voor België:

  • De Belg (2) is van plan 150 euro uit te geven voor Kerstmis, ofwel 40 euro minder dan vorig jaar en 50 euro minder dan de gemiddelde Europeaan.
  • De 35-44-jarigen en de 45-54-jarigen liggen ver onder hun Europese leeftijdgenoten.
  • Wat de lage inkomens betreft, vertegenwoordigen de uitgaven slechts 45% van die van de Europeaan.
  • Het percentage personen die aangeven dat ze hun kerstuitgaven gaan verhogen in vergelijking met verleden jaar is hoger in Wallonië: 12% (tegenover 9% in Brussel en 8% in Vlaanderen).
  • Sparen met het oog op de kerstfeesten? Ja voor 26% van de Walen, 20% van de Brusselaars en slechts 17% van de Vlamingen.


De Belg doet het Europees gemiddelde voor de kerstuitgaven dalen

De Belg lijkt goed op weg om de broeksriem strakker aan te trekken voor de eindejaarsfeesten en zijn uitgaven zijn duidelijk lager dan het Europees gemiddelde. Het is namelijk zo dat de Belg zijn uitgaven voor Kerstmis schat op 150 euro, terwijl de Europese consument deze schat op 200 euro, de Fransman op 250 euro en de Brit op 416 euro. Twee kanttekeningen hierbij. Ten eerste blijft de Belg het meest besluiteloos wat betreft het bedrag dat hij wil besteden. Zo heeft 50% nog niet beslist welk bedrag hij zal uitgeven. Ook moet worden opgemerkt dat, net zoals in Nederland (laatste in het klassement van de uitgaven), België een bijzonder belang hecht aan een ander feest dat in december plaatsvindt en dat vaak gelijkstaat met geschenken voor de kinderen: Sinterklaas. Maar zelfs in het kader van dit feest zullen de uitgaven dit jaar wellicht geen records scoren. Een recente Economic.Poll@ING (3) toont immers dat 59% van de Belgische respondenten niet meer dan 50 euro per kind of kleinkind aan Sinterklaascadeaus wenst uit te geven.
Wanneer we de resultaten van de ING International Survey vergelijken met dezelfde enquête die vorig jaar werd uitgevoerd, merken we op dat België het bedrag van de kerstuitgaven heeft zien dalen met 40 euro en dat enkel Spanje en Frankrijk ons land op dit vlak nog vóór zijn (50 euro). Deze vergelijking wordt gestaafd door het feit dat slechts 9% van de respondenten aangeeft dat ze hun uitgaven voor Kerstmis 2015 zullen optrekken in vergelijking met Kerstmis 2014 (grafiek 1). De Belg lijkt meer dan de meerderheid van de Europeanen bereid zijn uitgaven dit jaar te beperken.
Vanuit een macro-economisch oogpunt lijkt dit resultaat op het eerste gezicht verrassend. Het beschikbaar inkomen in België werd immers versterkt door de daling van de werkloosheid en het consumentenvertrouwen is hoger dan vorig jaar. Hoe kunnen we dit verschil verklaren? De eerste mogelijke verklaring is dat de toename van het beschikbaar inkomen de Belgische consumenten niet in dezelfde mate beïnvloedt. De tweede mogelijke verklaring is een verandering in de voorkeuren van de Belgische consumenten die misschien een deel van het Kerstbudget heeft verschoven naar andere uitgavenposten.

   

Crisis van de veertigjarigen?

Om de categorieën van Belgen die het meest afwijken van de Europese consument te bepalen, kunnen we resultaten opsplitsen per leeftijdscategorie (grafiek 2) en inkomenscategorie (grafiek 3). Wanneer we respondenten catalogeren in functie van hun leeftijd, kunnen we opmerken dat er twee categorieën zijn die duidelijk onder de Europese resultaten liggen: de categorie van de 35 tot 44-jarigen en de categorie van de 45 tot 54-jarigen. Algemeen genomen gaan deze leeftijdscategorieën gepaard met de aanwezigheid van kinderen in het gezin. Het verminderen van de uitgaven in het kader van de eindejaarsfeesten zal bijgevolg een grotere globale impact hebben op de portefeuille voor deze generaties. Een andere mogelijke verklaring is dat het budget dat uitgegeven wordt voor Sinterklaas op een bepaalde manier het budget voor Kerstmis gaat opslorpen voor mensen die kinderen hebben.
Wanneer we de respondenten catalogeren in functie van hun inkomen (per inkomenskwartiel), merken we op dat alle categorieën onder het Europees gemiddelde liggen, maar dat het vooral de laagste inkomens zijn die er het meest van afwijken. Het is namelijk zo dat de uitgaven van de Belgische consument uit het eerste kwartiel slechts 45% vertegenwoordigen van de uitgaven van de Europese consument. Dit cijfer bedraagt respectievelijk 80% en 62,5% voor het derde en het vierde kwartiel. De Belgen met een laag inkomen en met een leeftijd tussen 35 en 54 jaar vertonen bijgevolg de neiging om minder uit te geven dan hun Europese leeftijdsgenoten.


Drie gewesten, drie verschillende profielen.

Ons land onderscheidt zich dus in zijn geheel van zijn Europese partners, maar het bij elkaar optellen van de resultaten voor België kan ook regionale verschillen verbergen. De antwoorden uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel vertonen immers opmerkelijke verschillen. In Wallonië lijkt men meer geneigd om de uitgaven voor Kerstmis te verhogen in vergelijking met verleden jaar. Het is namelijk zo dat 12% van de respondenten in Wallonië van plan is meer uit te geven dan in 2014, tegenover slechts 8% in Vlaanderen en 9% in Brussel. Hoe ze deze kerstuitgaven gaan financieren vormt een andere bron van verschil. 26% van de Waalse respondenten antwoordt dat ze vóór het evenement spaarden, tegenover slechts 17% van de Vlaamse respondenten en 20% van de Brusselse respondenten. De Waalse consument is bijgevolg van plan gemiddeld meer uit te geven en heeft logischerwijs vooraf meer gespaard.


Download hier de ING International Survey "Christmas and New Year 2015" (in het Engels).


____________________
Voor meer informatie:
Geoffrey Minne - Economist, 02 547 33 86, geoffrey.minne@ing.be
Persdienst ING België, 02 547 24 84, pressoffice@ing.be

 

(1) De ING International Survey is een gedetailleerde enquête die ING in 15 landen laat uitvoeren en die gaat over het uitgave- en spaargedrag van consumenten. De enquête werd tussen 8 en 29 oktober 2015 via het internet uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Ipsos bij 1.004 respondenten in België.
(2) De studie is gebaseerd op de analyse van de mediaan van de steekproef. De mediaan is de waarde die gegeven wordt door de respondent die zich in het midden van de steekproef bevindt. Er zijn bijgevolg net zoveel personen die een hoger bedrag hebben opgegeven als personen die een lager bedrag hebben opgegeven.
(3) Economic.Poll@ING is een vraag die aan ING-klanten wordt voorgelegd bij het uitloggen op ING Home'Bank. De hierboven vermelde vraag werd gesteld tussen 23 en 26 november 2015 (1 930 respondenten).

Follow ING on